Музеи | Театри

Почетна :: Музеи | Театри

Археолошки музеј Featured

Wednesday, 27 May 2020 13:23
Rate this item
(2 votes)

 

 

 

Археолошкиот музеј на Република Северна Македонија презентира движно културно наследство, поточно околу 7.000 археолошки предмети откривани со археолошки истражувања на целата територија на државата уште од 1924 година, а со тоа овој музеј претставува најзначајна и најстара музејска установа во Македонија.

 

 • Посетителите може да уживаат во артефактите изложени во одделите за: праисториска археологија, античка археологија, средовековна археологија, нумизматика, антропологија и лапидариум.
 • Голем број од предметите кои се дел од оваа институција се ексклузивни во светски размери. Постоечките закони за култура и заштита на културно наследство го регистрираат најголемиот дел на овој фонд како културно наследство од особено значење.
 • Во 2015 год. Археолошкиот музеј на Република Северна Македонија се пласираше меѓу 15 те најдобри музеи во Европа, освојувајќи го високото седмо место според Европската музејска академија.
 • Првата археолошка збирка е формирана во 1920 год. во рамките на Филозофскиот факултет во Скопје.
 • Во 1924 год. е организирана музејска институција, поточно, историско – археолошки музеј со лапидариум кој е сместен во Куршумли ан.
 • Во текот на Втората светска војна музејската институција, во Куршумли ан музејската институција егзистира како Народен музеј – Скопје.
 • Во овој период, поточно во 1945 год. функционира со три одделенија: археолошко, етнографско и средновековно.
 • Со реорганизација на музеите во ФНР Југославија, од Народниот музеј во Скопје се формира и Археолошкиот музеј како посебна институција од републички карактер.
 • Од 1945 – 1963 год. седиште на Археолошки музеј е старата зграда од касарната на Скопско Кале.
 • Во 1955 год. е отворена постојаната поставка на камени споменици – лапидариум, сместена во адаптирана коњушница на Куршумли ан.
 • Од 1963 – 1977 год. веднаш по катастрофалниот земјотрес во Скопје во 1963 год. Археолошкиот музеј е сместен во бараките на Куршумли ан. Во 1976 год. е пуштен во употреба новиот музејски комплекс во кој Археолошкиот музеј е сместен се’ до 2014 год.
 • Во 2012 год. е основан нов правен субјект, НУ Археолошки музеј на Македонија – Скопје, како нова матична установа од областа на археологијата.
 • После повеќе од три децении во 2014 год. Археолошкиот музеј на Република Северна Македонија добива современ музејски простор во центарот на Скопје.

 

 

 

The Archaeological Museum of Republic of North Macedonia displays movable cultural heritage, more precisely over 7.000 valuable artefacts discovered through archaeological investigations throughout the entire territory of Macedonia. Since 1924 this Museum is the most significant and the oldest museum institution in Macedonia.

 

 The visitors can enjoy the artefacts exhibited in the departments of: Prehistoric Archaeology, Antiquity, Medieval Archaeology, Numismatics, Anthropology and the Lapidarium.

 Large number of the displayed artefacts in this institution are exclusive worldwide. The existing Culture and Cultural Heritage Laws register the largest part of this fund as a cultural heritage of particular importance.

 In 2015, the Archaeological Museum of Republic of North Macedonia was placed among the 15 best museums in Europe, winning seventh place, according to the European Museum Academy.

 The first archaeological collection was established in 1920 within the Faculty of Philosophy in Skopje.

 In 1924 a museum institution was organized, The Historical-Archaeological Museum with a Lapidarium and it was located in Kurshumli An.

 During World War II, 1941-1944, also in Kurshumli An, the institution existed as the National Museum – Skopje.

 During this period, more precisely, in 1945, the Museum was organized in three departments: archaeological, ethnographical and medieval.

 With the reorganization of the museums in FNR Yugoslavia, the Archaeological Museum was established from the National Museum in Skopje, as a separate institution on a national level.

 From 1945 to 1963 the Archaeological Museum was located in the old building of the military barracks in the Skopje Fortress. In 1955, the permanent exhibition of stone monuments – the Lapidarium was opened, and it was located in the adapted stables of Kurshumli An.

 

 From 1963-1977, i.e. immediately after the catastrophic earthquake in Skopje in 1963, the Archaeological

 

 Museum was located in the barracks of Kurshumli An. In 1976 new museum complex was launched, where the Archaeological Museum was located until 2014.

 

 In 2012 NI Archaeological Museum of Macedonia – Skopje was established as a new parent institution in the field of archeology.

 

 After more than three decades in 2014 the Archaeological Museum of Republic of North Macedonia got its modern museum space in the center of Skopje.

 

 

Работно време:

Работно време 10:00- 18:00 часот   ( 10:00АМ - 6:00 PM )

Во понеделник музејот не работи (on monday the museum is closed)e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.amm.org.mk

fb Instagram

Read 1745 times Last modified on Wednesday, 01 December 2021 14:35

Image Gallery

Скачать шаблон Joomla с JooMix.org