Правни застапници

Почетна :: Адвокати | Нотари | Извршители

Работно време:

Пон - Саб: 08:00 - 16:00
Недела: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web

fb Instagram

Работно време:

Пон - Пет: 08:30 - 16:30
Сабота - Недела: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web

fb Instagram

Работно време:

Пон - Пет: 08:30 - 16:30
Сабота - Недела: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web http://www.milanovic-josifovski.mk

fb Instagram

Работно време:

Пон - Пет: 08:30 - 16:30
Сабота - Недела: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web 

fb Instagram

Работно време:

Пон - Пет: 08:30 - 16:30
Сабота - Недела: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web 

fb Instagram

Работно време:

Пон - Пет: 08:30 - 16:30
Сабота - Недела: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web 

fb Instagram

 Работно време:

Пон - Пет: 08:30 - 16:30
Сабота - Недела: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web 

fb Instagram

 

Работно време:

Пон - Пет: 08:30 - 16:30
Сабота - Недела: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web 

fb Instagram

Адвокатска канцеларија, основана во 2007-ма година, специјализирана за оштетно-правната проблематика, вклучувајќи вондоговорна надомест на штета од осигурување од автоодговорност, осигурување од незгода (колективно), животно осигурување, како и работа во сите останати гранки на правото. 10 годишна традиција и усовршување, со врвен правен тим кој ги отелотворува принципите на ефикасното тимско работење, целосна посветеност на клиентите и остварување на нивните права и интереси.

Работно време:

Пон - Пет: 08:30 - 16:30
Сабота - Недела: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web 

fb Instagram

Адвокатската канцеларија Савиќ е правна фирма од висок профил, со седиште во Скопје, Македонија, која нуди правни решенија и совети за нашите домашни и странски клиенти. Нашиот динамичен тим на адвокати се придржува до највисоките стандарди за правна совршеност како и до највисоките стандарди на услуга. Ние сме нашироко почитувани поради длабочината на нашето знаење, одговорност, ефикасност и отвореност за соработка. Нашата цел е да обезбедиме постојан и одличен квалитет на услугата во сите наши области на работа за целосна корист на нашите клиенти.

Јазици на работа:

Англиски јазик
Српски јазик
Хрватски јазик
Области на работа
Авторски и сродни права
Алтернативно решавање на спорови
Арбитража
Банкарство и кредитирање
Брак и вонбрачна заедница
Брендирање и трговски марки
Внатрешни акти во врска со работни односи
Вонпарнични постапки
Вработување, права и обврски од работен однос
Градење
Даноци и други јавни давачки
Делба на имот и уредување меѓи
Деловни тајни
Деловно и корпоративно право
Длабинска правна анализа
Договори за доверливост
Договори за купопродажба, размена, подарок, заем, закуп и друго
Договори, штети и други облигациони односи
Други видови на облигациони односи
Други постапки
Залог и хипотеки
Застапување на собрание на содружници/акционери
Издршка
Индустрија, енергетика и инфраструктура
Инспекции
Интелектуална сопственост
Јавни набавки
Конкуренција
Концесии
Кривични постапки
Кривично право
Купопродажба и закуп
Легализација, експропријација и денационализација
Ликвидација
Лиценрање и франшизи
Медијација
Меѓународно право
Мобинг и вознемирување на работно место
Надомест на штета
Наследување и оставински постапки
Недвижности и подвижни предмети
Осигурување
Основање и промени на друштва
Основање и промени на здруженија и фондации
Парнични постапки
Патенти
Пензиско, здравствено и социјално осигурување
Повреда и непостапување по обврски од облигационен однос
Подготовка на внатрешни акти
Постапки
Постапки за оценување на уставност и законитост
Постапки на извршување
Постапки пред ЕСЧП во Стразбур
Прекршочни постапки
Престанување на работни односи
Прибавување на лиценци и други дозволи
Пријава и одјава на вработени од Агенција за вработување
Пронаоѓање можност за инвестирање
Работни дозволи за странци
Работни односи
Развод на брак
Раздвојување на друштва
Раскинување, рушливост и ништовност на договори
Регистрација и промени во Централен Регистар
Семејно и наследно право
Синдикати и колективни договори
Совети за деловно работење
Сопственост, владение, користење и други права
Спојувања, припојувања и преземања
Старателство и посвојување
Стечај
Судски постапки
Трансфер на интелектуална сопственостУправни постапки
Управни спорови
Управно право
Хартии од вредност и берзи
Царина

Работно време:

Пон - Петок: 08:30 - 16:30
Сабота - Недела: не работиме

e-mail: www.savic.com.mk
web 

fb Instagram

Page 1 of 3
Скачать шаблон Joomla с JooMix.org