MkMap

Почетна :: Сите локации на едно место

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПСКА ЦРНА ГОРА за територија на Општината е формирано во 2002 година.

Моментално е сместено во село Мирковци, на патот кон село Чучер Сандево. Оваа локација е привремена но е посебно погодна за пристап на жителите на сите населени места.

Основна дејност на јавното комунално претпријатие е водоснабдување, одведување на отпадни води и отстранување на комунален отпад. По започнување со работа и вршење на дејност на комуналното претпријатие значително се подобри квалитетот на животната средина.

-Собирањето на комунален отпад, се врши во 10 населени места со 3 големи викенд населби согласно претходен распоред. Собраниот комунален отпад се транспортира во депонија Дризла.

-Водоводната мрежа во населените места започнува од изворишта и резервоари, вкупно 8, сместени високо во планините, истите ЈКП редовно ги одржува се со цел обезбедување на безбедна вода за пиење.

Јавното комунално претпријатие стопанисува со 200 км водоводна мрежа, и тоа во населените места Побожје, Кучевиште, Бањани, Горњани, Чучер Сандево, Глуво и Бразда. Покрај селата, големите викенд населби се исто така опфатени со водоводната мрежа-и тоа во атарот на Мирковци-викенд населба Голиово, во атарот на Горњани т.н. Радунац.

-50 км канализациона мрежа е уште еден голем предизвик за јавното комунално претпријатие. Во населените места Глуво и Бразда како прва фаза а потоа одејќи нагоре кон селата Мирковци, Чучер Сандево, Бањани и Горњани се врши одведување на водите. Побожје е населено место во кое наредно треба да се изврши поставување на мрежа за собирање и одведување на отпадни води.

Отпадните води се одведуваат до пречистителна станица лоцирана најниско во Општина Чучер Сандево односно во село Бразда. Во истата, се врши процет на пречистување на водите.

Редовното одржување и обновување на овие мрежи како и механизацијата и алат и прибор е од голема важност за да претпријатието ја извршува дејноста за која е формирано. Опремата која е потребна за вршење на функцијата се обновува согласно финансиските можности на претпријатието.

На ЈКП му се доделува надлежност за чистење/трсење вегетација покрај  улиците во општината како и други работи согласно законски прописи.

Работно време:
Пон - Пет: 08:30 - 16:30
Саб - Нед: не работиме

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.cucersandevo.gov.mk

fb Instagram

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: 07:00 - 14:00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb Instagram

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: 07:00 - 14:00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb Instagram

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: 07:00 - 14:00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.vodovodkocani.com.mk

fb Instagram

1

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: 07:00 - 14:00

e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb Instagram

Изработка на комплетни проекти за станбени и деловни објекти, со изработка на 3D - визуелизација - Изработка на ентериерни проекти со вклучена 3D - визуелизација - Вршење на стручен технички надзор

Компанијата ПУМС - Инжинеринг дооел – Битола е формирана во 1998 година и таа претставува продолжување на работењето и традицијата на градежната фирма ПУМ доо – Битола, која почна со работа во 1994 година. Од формирањето на компанијата па се до денес таа, пред се, се занимава со проектантски услуги во високоградбата и делумно во нискоградбата и хидроградбата, како и вршење на стручна ревизија на проектната документација за различни видови објекти.

Проектантските услуги на ПУМС-Инжинеринг дооел – Битола во високоградбата се доста големи и се движат во сегментот на изработка на проекти за изградба, реконструкција и адаптација на индивидуални и колективни станбени објекти, деловни и јавни објекти. Нашите проектантски услуги опфаќаат и изработка на проекти за санација, реставрација и конзервација на станбени, деловни и јавни објекти, меѓу кои голем број се и заштитени и декларирани како македонско културно наследство.

Се занимаваме и со изработка на ентериерни проекти за разни видови објекти:
- индивидуални
- деловни и јавни

ПУМС - Инжинеринг дооел – Битола располага со соодветниве лиценци за работа:
- Лиценца А и Лиценца Б за проектирање на градби
- Лиценца Б за ревизија на проектна документација
 
Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb Instagram

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail:
web:

fb Instagram

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
web:

fb Instagram

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
web:

fb Instagram

Работно време:
Пон - Пет: 07:00 - 17:00
Саб - Нед: не работиме

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web:

fb Instagram

Page 1 of 2
Скачать шаблон Joomla с JooMix.org